Thermacell

Thermacell MR300 Marin Blue myggskydd

Ordinarie pris 419 kr, nu 369 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Avvisar effektivt och säkert mygg, knott och svidknott samt så länge man hålls på stället även älgflugor. Använd på gården, stugan, terrassen eller pation och njut av resor utan störande faktorer! Jagar bort myggen från området på 10-15 minuter. Förpackningen innehåller allt som behövs för ca 12 timmars användning.Myggmedelsmattan värms med gasol som får ämnet i mattan att förångas, vilket skapar ett ca 20 m2 stort skyddsområde kring myggskyddet. Skyddar mot mygg till 98 procent! OBS! Myggskyddet ska användas i vågrätt läge med gallret uppåt.Måste hållas utom räckhåll för husdjur.- Lätt, enkel att ta med- Sätts på med ett knapptryck- Skapar ett ca 20 m2 stort myggfritt område på 10-15 minuter - Effektivt, nästan luktfritt och ljudlöst- Inga kletiga luktande krämer eller sprayer- Fungerar med alla Thermacell-gasbehållare och myggmedelsmattor- Förpackningen innehåller: 1 Thermacell MR300-myggskydd och tillbehör för 12h användning (1 gasbehållare, 3 myggmedelsmattor)- Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid instruktionerna och den övriga informationen före användningen- Verkande ämne: Pralletrin 116,1 g/kg Faroangivelser: -Acute Tox. 4: H302+H332 - Skadligt vid förtäring och vid inandning -Aquatic Chronic 1: H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekterSkyddsangivelser: -P264: Tvätta händerna grundligt efter användning -P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen -P301+P312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare -P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas -P501: Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter

Thermacell MR300 Marin Blue myggskydd finns i kategorin Camping - Övriga friluftsredskap. Thermacell är ett av märkena i vår butik och det säljs direkt av Happy Angler.

Läs mer...

Varumärke: Thermacell
Kategori: Camping - Övriga friluftsredskap
Artikelnummer: 843654004600
Säljs av: Happy Angler